وزیر اروپای انگلیس نسبت به خطرات امنیتی ناشی از ترک اتحادیه اروپا توسط کشورش هشدار داد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از نیوزویک، وزیر اروپای انگلیس روز شنبه در جریان کنفرانس امنیتی گلوبسک در براتیسلاوا گفت: رای به ترک اتحادیه اروپا در جریان همه پرسی انگلیس، منجر به تضعیف تلاش های بلوک (اتحادیه اروپا) در جهت حفظ جبهه مقابل روسیه خواهد شد.

«دیوید لیدینگتون» با بیان این مطلب که ناتو همچنان به عنوان بازیگر اصلی در امنیت اروپا خواهد بود افزود: اما اروپا می تواند نقشی پر رنگ در پاسخ به چالش های ایجاد شده از سوی روسیه در زمینه انرژی، استفاده از اطلاعات و ظرفیت های سایبری ایفا کند.

وزیر اروپای انگلیس با بیان اینکه سیاست خارجی اتحادیه اروپا و ظرفیت های امنیتی آن به خاطر خروج بزرگترین بازیگر دیپلماتیک و سیاسی این اتحادیه تضعیف خواهد شد گفت: جدا از تهدید نظامی دیرینه روسیه، این کشور تهدیدات دیگری در زمینه منابع انرژی و چگونگی استفاده از اطلاعات در جهت دستیابی به اهداف خود با استفاده از ظرفیت های سایبری را نیز به امنیت اروپا تحمیل کرده است.