رژیم صهیونیستی امروز سفیر جدید خود را در اردن تعیین و به کابینه معرفی کرد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از المنار، وزارت خارجه رژیم صهیونیستی امروز «عمیر وایزبراد» را به عنوان سفیر جدید خود در اردن انتخاب و به کابینه معرفی کرد.

وی هم اکنون ریاست دفتر خاورمیانه وزارت خارجه رژیم صهیونیستی را برعهده دارد. انتخاب وایزبراد برای تصدی سفارت اردن باید توسط کابینه رژیم صهیونیستی تایید شود.