یک روزنامه آلمانی از هزینه بر بودن کنترل مرزها در قبال موضوع پناهجویان خبر داد.

به گزارش پرس شیعه؛ روزنامه زوددویچه سایتونگ در شماره امروز خود نوشت: در حالی که اروپا با معضلات اقتصادی رنج می برد، مقابله با بحران پناهجویان نیز این مشکل را مضاعف کرده است.

آمار نشان می دهد که اروپا سالانه ۹ تا ۱۵ میلیارد یورو دچار زیان های مالیاتی می شود در عین حال مبالغی که برای کنترل ورود پناهجویان به اروپا هزینخ می شود می تواند به این امار افزوده شود.

بررسی صاحبنظران اقتصادی از این حکایت دارد که برای کنترل مرزهای اروپایی حدود ۲۷ تا ۶۵ میلیارد یورو هزینه لازم است که این رقم به اقتصاد کشورهای اروپایی صدماتی وارد می کند.

اتحادیه اروپا و ترکیه به تازگی با هم توافقی را امضا کردند که ترکیه از ورود مهاجران غیرقانونی جلوگیری به عمل بیاورد.