تلاقی بحث‌ها درباره همه‌پرسی خروج انگلیس از اتحادیه اروپا با انتشار اسناد پاناما وضعیت سختی را برای نخست وزیرانگلیس رقم زده است.

به گزارش پرس شیعه؛ دیوید کامرون نخست وزیر انگلیس در وضعیت سختی قرار گرفته است. نخست وزیر انگلیس از یک سو با فشارهای عمومی ناشی از انتشار اسناد پاناما رو به روست و از سوی دیگر، به شدت نگران برگزای همه پرسی در انگلیس بر سر خروج از اتحادیه اروپاست. تلاقی این دو پدیده با یکدیگر وضعیت سختی را برای دیوید کامرون ایجاد کرده است. تظاهرات صد و پنجاه هزار نفری شهروندان انگلیسی در لندن در خصوص انتشار اسناد پاناما فشارها بر کامرون برای استعفا از سمت نخست وزیری را افزایش داده است. این در حالیست که استعفای نخست وزیر ایسلند از سمت خود (متعاقب انتشار اسناد پاناما) نیز به عاملی تسریع کننده در این خصوص تبدیل شده است.

دیوید کامرون فعلا تاکتیک سکوت را در مواجهه با وضعیت موجود به کار گرفته است اما این تاکتیک نمی تواند برای مدتی طولانی ادامه پیدا کند. شهروندان انگلیسی خواستار مشخص شدن تکلیف نهایی دیوید کامرون با توجه به پرونده منتشر شده در خصوص پولشویی وی هستند. از سوی دیگر، تبلیغات همه پرسی بر سر خروج یا ماندن انگلیس در اتحادیه اروپا به صورتی جدی آغاز شده است. نتایج آخرین نظرسنجی ها نشان می دهد که طرفداران خروج از اتحادیه اروپا فعلا از طرفداران بقای انگلیس در این مجموعه پیش افتاده اند. این خود بدترین خبر ممکن برای کامرون محسوب می شود. دیوید کامرون رهبر حزب محافظه کار و جرمی کوربین رهبر حزب کارگز انگلیس هر دو خواستارماندن انگلیس در اتحادیه اروپا هستند و در مقابل، احزاب استقلال طلب و اسکاتلندی ها بیشتر خواستارخروج انگلیس از اتحادیه اروپا می باشند. این زورآزمایی روز به روز در لندن و دیگر شهرهای انگلیس نمود بیشتری پیدا می کند. به عبارت بهتر، هر اندازه به تیرماه ( زمان برگزاری همه پرسی) نزدیک تر می شویم، جدال طرفداران و مخالفان بقای انگلیس در اتحادیه اروپات اهمیت بیشتری پیدا می کند.

یکی از اصلی ترین مشکلات دیوید کامرون، عدم توانایی اقناعی وی برای رای دهندگان می باشد. چنانچه در نظرسنجی ها آمده است، اکثر جوانان انگلیسی مخالف خروج کشورشان از اتحادیه اروپا هستند حال آنکه اکثر میانسالان و سالمندان از خروج کشورشان از اتحادیه اروپا حمایت می کنند. در چنین شرایطی دیوید کامرون در صدد است به هر نحو ممکن جوانان انگلیسی را به شرکت در همه پرسی وادار نماید اما تاکنون در این خصوص ناموفق بوده است. نظرسنجی ها نشان می دهد که تعداد اندکی از جوانان انگلیسی حاضر به شرکت در همه پرسی هستند. نکته مهم دیگر اینکه برخی از اعضای ارشد دو حزب محافظه کار و کارگر نیز از خروج انگلیس از اتحادیه اروپا حمایت می کنند. اگرچه کامرون و کوربین مخالفت خود را با این موضوع اعلام کرده اند، اما اعضای ارشد حزب در تصمیم گیری خود برای پیوستن به کمپین خروج از اتحادیه اروپا آزاد هستند. در چنین شرایطی دیوید کامرون و کوربین راه سختی را برای یکدست سازی حزب خود در خصوص رای به ماندن انگلیس در اروپای واحد خواهند داشت.

همان گونه که اشاره شد، تلاقی این بحران با انتشار اسناد پاناما وضعیت سختی را برای نخست وزیرانگلیس رقم زده است. هم اکنون دیوید کامرون به علت تمرکز بر موضوع همه پرسی و به سبب موقعیت حساسی که انگلیس در آن قرار گرفته است، سعی دارد حضور و بقای خود در خانه شماره ده داونینگ استریت را توجیه نماید این در حالیست که مخالفان کامرون معتقدند برگزاری همه پرسی انگلیس دلیل خوبی برای بقای کامرون در سمت خود پس از رسوایی اسناد پاناما نیست. تظاهرات گسترده اخیر در لندن نشان داد که مخالفان کامرون در برکناری وی از قدرت جدی تر از هر زمان دیگری هستند. در چنین شرایطی استعفای ناخواسته کامرون می تواند تا حدود زیادی اوضاع همه پرسی خروج از اتحادیه اروپا را نیز تحت الشعاع خود قرار دهد. بدون شک در این صورت، کمپین طرفداران خروج انگلیس از اتحادیه اروپا قوت بیشتری خواهند گرفت. موضوعی که برای نخست وزیر انگلیس و سران اروپای واحد یک کابوس محسوب می شود.