کتاب «فرآیند شکوفایی تمدنی اسلام در هند؛ تحلیلی بر فرآیندها و ساز و کارها شکوفایی تمدن اسلامی ـ هندی» به قلم جبار رحمانی منتشر شد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، کتاب «فرآیند شکوفایی تمدنی اسلام در هند؛ تحلیلی بر فرآیندها و ساز و کارها شکوفایی تمدن اسلامی ـ هندی» با همکاری انتشارات پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی و پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات منتشر شد.

این کتاب به قلم جبار رحمانی، عضو هیات علمی پژوهشکده در آستانه سال نو به چاپ رسیده و در اختیار علاقه مندان قرار گرفته است.