حاکم در مستدرک به سند خود از ابو ثعلبه خشنى نقل کرده است که گفت: «عادت رسول خدا (ص) بر این بود که چون از جنگ یا سفرى بازمى گشت به مسجد مى رفت و دو رکعت نماز مى گزارد، آنگاه به فاطمه درود مى فرستاد و سپس پیش همسرانش مى رفت. » همچنین وى به سند خود از ابن عمران نقل کرده است که گفت: «پیامبر (ص) چون قصد مسافرت داشت، آخرین کسى را که وداع مى گفت فاطمه بود و چون از سفرى بازمى گشت نخستین کسى را که مى دید فاطمه بود.»
ابن شهر آشوب در مناقب با چند سند از عایشه نقل کرده است که گفت: «على (ع) از پیامبر-که میان او و فاطمه که در بستر خوابیده بودند، نشسته بود-پرسید: کدام یک از ما پیش تو محبوب تریم من یا او (فاطمه) ؟ پیامبر فرمود: او نزد من محبوب تر است و تو عزیزترى.»
در پاسخ به این پرسش، نمى توان جوابى بهتر از این یافت. فاطمه را از روى مهربانى و شفقت محبوب مى داند و على را به خاطر بزرگى در فضل و جایگاهش عزیز مى شمارد.
منبع: سید محسن امین؛ترجمه: على حجتى کرمانى؛سیره معصومان جلد ۲، ص ۱۹