نفر از اعضاء پارلمان مصر به دولت جدید این کشور رأی اعتماد دادند و با برنامه هایی که «اسماعیل شریف» نخست وزیر مصر ارائه داد، موافقت نمودند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از الیوم السابع، پارلمان مصر به دولت این کشور رأی اعتماد داد و با برنامه های آن نیز موافقت کرد.

بر اساس این گزارش ۴۳۳ نفر از نمایندگان پارلمان مصر به دولت این کشور رأی اعتماد دادند.

در این جلسه «اسماعیل شریف» نخست وزیر مصر که برای کسب رأی اعتماد نمایندگان به پارلمان رفته بود، خطاب به نمایندگان عنوان کرد: دولت توصیه های پارلمان را بررسی می کند و آن ها را جزء وظایف خود می داند.

وی در ادامه سخنان خود تصریح کرد: هر ۶ ماه یک بار گزارشی از اقدامات دولت را تقدیم مجلس نمایندگان می کنیم.

نخست وزیر مصر همچنین گفت: پیش از پایان سال ۲۰۱۶ انتخابات محلی را برگزار خواهیم کرد.