در بیمارستان های عربستان، مجازات آزار زنان پرستار، تغییر شیفت های کاری و یا جریمه نقدی است.

به گزارش پرس شیعه؛ دکتر “صباح ابوزناده” مشاور پرستاری در عربستان گفت: آزارِ زنانِ پرستار، به پدیده ای فراگیر در بیمارستان های عربستان تبدیل شده است، چرا که در اغلبِ موارد، یا به قربانی تذکر داده می شود که از اختلاط با مردان بپرهیزد یا لباس مناسب بپوشد و یا از قربانی درخواست می شود که ماجرا را مسکوت نگه دارد.

دکتر “صباح ابوزناده” به روزنامۀ عربستانی الوطن، گفت: پرستارانِ زن، یا از طرف پرسنل بیمارستان مورد آزار جنسی قرار می گیرند یا از سوی بیماران و همراهانشان.

وی افزود: شکایتِ پرستاران از پرسنلِ بیمارستان، معمولاً به نفع طرفِ مقابل تمام ی شود، زیرا تنها مجازاتِ این آزار، جریمه اداری یا نقدی خواهد بود و در نهایت دو طرف را به آشتی مجبور می کنند و از آن ها می خواهند از شکایت به پلیس و دادگاه خودداری کنند.

دکتر ابوزناده تاکید کرد: در صورتی که آزار از سوی بیمار یا همراهان بیمار صورت گیرد، بیمارستان پرستار را تنها می گذارد و به آن ها اعلام می کند اگر می خواهند به دادگاه یا پلیس مراجعه کنند و طبیعتاً پرستاران ترجیح می دهند، ماجرا را مسکوت نگه دارند.

یک زن فیلیپینی که در یکی از بیمارستان های نجران به شغل پرستاری مشغول است، در خصوص یکی از مواردِ آزار گفت: روزی برای خاموش کردنِ چراغ های یکی از اتاق های بیمارستان رفته بودم که پزشکِ بخش به من حمله ور شد و در تلاش برای آزار و اذیت من بود که من جیغ کشیدم و کمک خواستم، اما در نهایت، تنها کاری که مدیریت بیمارستان کرد، کسر حقوق پزشک و تغییر شیفت های کاری او بود.