مجوز تاسیس مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت در دانشکده علوم پزشکی ساوه با امضای وزیر بهداشت صادر و ابلاغ شد.

به گزارش پرس شیعه، دکترحمید رضابرادران عطار مقدم معاون آموزشی تحقیقات و دانشجویی فرهنگی دانشکده علوم پزشکی ساوه با اعلام این خبر افزود: پیرو سفر وزیر بهداشت، به شهرستان ساوه در گذشته و توجه معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت به موضوعات موثر در سلامت، مجور این مرکز تحقیقاتی صادر شد.

وی اظهار داشت: عوامل اجتماعی نظیر وضعیت تغذیه، محیط زیست، محیط کار، فقر، سطح سواد، طبقه اجتماعی، مسکن، آب، بیکاری، فشارهای روانی، میزان درآمد، حمایت اجتماعی، آموزش و… از مهم ترین عوامل تعیین کننده سلامت هستند که اگر نادیده گرفته شوند رسیدن به اهداف سلامتی و برقراری عدالت در سلامت را غیرممکن می سازند.

معاون دانشکده علوم پزشکی ساوه افزود: این عوامل موجب بیش از ۵۰ درصد ناخوشی ها، بیماری ها و مرگ و میر در جهان هستند. براساس شواهد موجود، عمده بی عدالتی های سلامتی نیز حاصل آثار و تبعات غیرمتقارن این عوامل اجتماعی بر سلامت مردم است.

وی افزود: براین اساس، دانشکده علوم پزشکی ساوه خود را متعهد می داند تا با گسترش ارتباطات خود با سایر مراکزتحقیقاتی، خدمات پژوهشی مؤثری را در جهت توانمند سازی جامعه، همگام با پیشرفت های علمی دنیا و با مشارکت مردم ارائه کند تا در نهایت موجبات سلامت و توسعه جامعه را فراهم آورد.

برادران در ادامه به اهداف این مرکز تحقیقاتی اشاره کرد و گفت: بسترسازی و ارتقای کمی و کیفی پژوهش در حوزه تعیین کننده های اجتماعی سلامت و عدالت در سلامت، هدفمند کردن پژوهش در حوزه SDH و عدالت در سلامت، بکارگیری و استفاده از نتایج پژوهش های حوزه SDH و عدالت در سلامت، افزایش جذب منابع، جلب حمایت بخش های خصوصی و حمایت از پژوهش های کاربردی مرتبط با عوامل اجتماعی موثر بر سلامت از جمله اهداف این مرکز تحقیقاتی است.