کنسرسیوم وزارت بهداشت، دسترسی دانشگاه های علوم پزشکی به مجموعه نشریات دندانپزشکی یک پایگاه اطلاعاتی بین المللی را فراهم کرد.

به گزارش پرس شیعه، دسترسی به مجموعه Dentistry & Oral پایگاه اطلاعاتی Ebsco برای کاربران دانشگاه های علوم پزشکی فراهم شده است.

«ابسکو» یک پایگاه اطلاعاتی مرتبط با گروه دندانپزشکی است و مجموعه ای از نشریات علمی این حوزه را پوشش می دهد.