شماره ۸۸ فصلنامه علمی پژوهشی «نقد و نظر» ویژه نامه الهیات و تمدن توسط انتشارات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی منتشر شد.

به گزارش پرس شیعه، شماره ۸۸ فصلنامه علمی پژوهشی «نقد و نظر» در زمستان ۱۳۹۶ ویژه نامه الهیات و تمدن توسط انتشارات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی منتشر شد.

مقاله های منتشر شده به این شرح هستند:

۱- تنوّع اسلامی در فرایند تمدنی/ صفحه ۴-۲۷/حبیب الله بابایی

۲- الهیات اجتماعی و تمدن اسلامی الله (بررسی آرای محمد فتح‎گولن درباره تمدن اسلامی) صفحه ۲۸-۵۹/ رسول نوروزی فیروز

۳- امکان تمدن اسلامی در دنیای کنونی؛ نگاهی به مبانی و ظرفیت‌ها/ صفحه ۶۰-۸۲/ علیرضا واسعی

۴- گفتمان به‌مثابه روش‌شناسی مطالعه تمدن/ صفحه ۸۳-۱۰۹/ عبدالمجید مبلغی

۵- نقادی نظریه فخر رازی درباره رنج‌بودن لذات حسی/ صفحه ۱۱۰-۱۲۸/ محمود صیدی؛ محسن پیش‌آهنگ

۶- دفاع از الزام‌آوربودن توافق فرضی در نظریۀ عدالت رالز/ صفحه ۱۲۹-۱۵۱/ امید کریم‌زاده

۷- رهایی از جزم سوم تجربه‌گرایی؛ طرد بازنمایی‌گرایی و حرکت به سوی استنباط‌گرایی/ صفحه ۱۵۲-۱۷۵/ میثم محمدامینی