نخستین سمپوزیوم دانشجویی «علوم انسانی برای نخبگان؛ دانشگاه برای انسان» اردیبهشت ۹۷ برگزار می شود.

به گزارش پرس شیعه، نخستین سمپوزیوم دانشجویی «علوم انسانی برای نخبگان؛ دانشگاه برای انسان» در محورهای دانشگاه، علم و دین، اخلاق و فناوری و توسعه برگزار می شود.

قالب دریافت ایده ها برای این سمپوزیوم در ۳۰۰ کلمه یا صوت دو دقیقه ای است که باید تا ۲۰ فروردین ارسال شود.

این سمپوزیوم ۲۲ تا ۲۵ اردیبهشت ۹۷ در دانشگاه صنعتی شریف برگزار می شود.

نخستین سمپوزیوم دانشجویی «علوم انسانی برای نخبگان؛ دانشگاه برای انسان» به همت جمعی از انجمن های علمی و گروه های دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف برگزار می شود.