دومین شماره از فصلنامه تخصصی اخلاق پژوهی توسط پژوهشگاه قرآن و حدیث به چاپ رسید.

به گزارش پرس شیعه، دومین شماره از فصلنامه تخصصی اخلاق پژوهی توسط پژوهشگاه قرآن و حدیث به چاپ رسید.

در این شماره از فصلنامه مقاله های زیر آمده است:

۱. سخن سردبیر/صفحه ۵-۷

۲.قانون اراده در سلوک صدیقین/صفحه ۷-۲۵/ امیر دیوانی

۳. مسیر تحوّل اخلاقی در تفسیر المیزان/ صفحه ۲۸-۴۸/ امیر غنوی

۴. تقریری نو از اخلاق فضیلت: مولفه های فضیلت از دیدگاه رابرت آدامز/صفحه ۴۹-۶۶/ مهدی غفوریان؛ مالک حسینی

۵. ارتباط اخلاق و زیبایی‌شناسی در فلسفۀ شوپنهاور/ صفحه ۶۷-۹۹/ مهدی زمانی؛ منا مرادی

۶. اخلاق در سایه سکوت/ صفحه ۱۰۱-۱۲۱/ مسعود صادقی

۷. مبانی اخلاق اجتماعی در معنویت‌گرایی جدید و چالش‌های آن/ صفحه ۱۲۳-۱۴۹/احمد شاکرنژاد