نماینده وزارت کشور پاکستان در ایالت بلوچستان اعلام کرد: هزاران نفر از شورشیان سلاح به زمین گذاشتند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از «داون نیوز»، «اکبر حسین درانی» نماینده وزارت کشور پاکستان در ایالت بلوچستان اعلام کرد: ۱۰۲۵ نفر از شورشیان ضد دولتی در ایالت بلوچستان پاکستان با به زمین گذاشتن سلاح های خود به جریان سیاست تفاهم با دولت پیوستند.

وی در ادامه افزود: این شورشیان وابسته به گروههای تروریستی مختلفی بودند که سلاح های خود را به مقامات دولتی تحویل دادند. ما به شورشیانی که تسلیم دولت شوند نفری ۵۰۰ هزار روپیه انعام می دهیم.

وی در ادامه تصریح کرد: شمار زیادی از شورشیان در مناطق «کویته»، «خضدار»، «دیره بگتی» و سایر مناطق ایالت بلوچستان پاکستان سلاحهای خود را به مقامات دولتی تحویل داده اند.

لازم به ذکر است دولت پاکستان با سرپرستی دکتر «عبدالمالک بلوچ» سروزیر سابق ایالت بلوچستان روند تفاهم سیاسی با شورشیان این ایالت را در پیش گرفته است. در هفته های گذشته نیز تعداد زیادی از شورشیان در این ایالت سلاح بر زمین گذاشته به روند صلح با دولت پاکستان پیوسته اند.