پارلمان اتریش در نشست امروز خود قرار است قوانین تشدید امنیتی را به بحث گذاشته و در صورت لزوم به تصویب برساند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از روزنامه استاندارد، اتریش پس از افزایش شمار پناهجویان اروپایی تصمیم گرفت تا تدابیر امنیتی مرزی خود را تشدید کند.

اقداماتی که پیش بینی می شود در پارلمان اتریش صورت گیرد شامل مخالفت با ورود پناهجویان در مرزهای اتریش است که البته شامل آن دسته از افرادی که خانواده هایشان در اتریش بسر می برند یا تعدادی که در صورت اعزام اجباری به کشور دیگر با بدرفتاری روبرو می شوند، نخواهد شد.

در حالی که بحران پناهجویان روز به روز حاد تر می شود بسیاری از پناهجویان تلاش می کنند با عبور از منطقه بالکان و کشور اتریش خود را به شمال اروپا برسانند.

این در حالی است که انتخابات ریاست جمهوری این کشور نییز تحت تاثیر این امر قرار گرفته است.