نخست وزیر ایتالیا اقدام اتریش در تشدید تدابیر امنیتی در مرزهای این کشور را مورد انتقاد قرار داد.

به گزرش پرس شیعه به نقل از خبرگزاری آلمان، «متئو رنزی» در خصوص مرزبندی اتریش برای ورود پناهجویان انتقاداتی را مطرح کرد.

وی در این باره گفت: در این صورت، اتریش با تحریم اتحادیه اروپا روبرو خواهد شد، زیرا این امر هیچ توجیهی نداشته و در قوانین اتحادیه اروپا گنجانده نمی شود.

این در حالی است که پلیس اتریش روز یکشنبه به منظور عقب راندن تظاهرکنندگان ایتالیایی در گذرگاه مرزی «برنر» در مرز ایتالیا و اتریش، از باتوم و اسپری فلفل استفاده کرد.

درگیری میان پلیس اتریش و تظاهرکنندگان زمانی رخ داد که اعتراض کنندگان اقدام به شکستن موانع نصب شده پلیس در مرز این کشور کردند.