الگو بودن امام کاظم(ع) در کظم غیظ است، امام کاظم(ع) در کظم غیظ تحمل و سعه صدر شخصیتی فوق العاده بودند و نسبت به سایر امامان بیشترین زندانی شدن را تحمل کردند.

به گزارش پرس شیعه، همزمان با سالروز شهادت امام موسی کاظم (ع) سخنانی از آیت الله علی اکبر رشاد ریاست محترم پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی را در ادامه می خوانید؛

الگو بودن امام کاظم(ع) در کظم غیظ است، امام کاظم(ع) در کظم غیظ تحمل و سعه صدر شخصیتی فوق العاده بودند و نسبت به سایر امامان بیشترین زندانی شدن را تحمل کردند.

کاظم مهمترین لقب امام هفتم است ایشان در کظم غیظ تحمل و سعه صدر شخصیتی فوق العاده بودند و نسبت به سایر امامان بیشترین زندانی شدن را تحمل کردند.

آغاز زعامت امام کاظم(ع) بعد از سلطه یافتن عباسیان بود، پدر بزرگوار امام کاظم(ع) از فضا و فرصت سیاسی دوره خود استفاده کردند و به تربیت شاگرد پرداختند و هزاران شاگرد در موضوعات مختلف پرورش دادند.

پس از امامت امام صادق(ع) جریان خلافت از آن خسارتی که از غفلت و عدم کنترلی که نسبت به امام صادق(ع) داشتند، پی بردند، بر هیمن اساس با هوشیار شدن دستگاه خلافت، آنان بر آن شدند تا فشار بیشتری به امام کاظم(ع) وارد آورند و ایشان را زندانی کنند.

ستم خلفای جور و شرایط اجتماعی آن دوران فشار سنگینی به امام وارد آورد و شرایط به گونه‌ای بود که می‌طلبید امام بیشترین کظم غیظ را داشته باشند از این رو امام به کاظم معروف شدند.