بیست و یکمین کنفرانس بین‌المللی فلسفه اجتماعی و سیاسی هگل در روزهای ۱۸ تا ۱۹ ژوئن ۲۰۱۹ در دوبرونیک، کرواسی برگزار می‌شود.

به گزارش پرس شیعه، بیست و یکمین کنفرانس بین‌المللی فلسفه اجتماعی و سیاسی هگل در روزهای ۱۸ تا ۱۹ ژوئن ۲۰۱۹ در دوبرونیک، کرواسی برگزار می‌شود.

محور کلی موضوعات کنفرانس شامل:
گئورگ ویلهلم فریدریش هگل
زندگی و کار هگل
فلسفه اجتماعی و سیاسی هگل
فلسفه هگل
سنت ایده‌آلیسم آلمانی
دیدگاه متافیزیکی سنتی فلسفه هگل
دیدگاه پست کانتی از هگل
آثار منتشر شده هگل
پدیده شناسی روح
علم منطق
فلسفه طبیعت
فلسفه روح مطلق
زیبایی شناسی و دین در فلسفه هگل
خانواده
جامعه مدنی
دولت
قانون اساسی
قانون بی‌ المللی
تاریخ جهان

از علاقمندان به موضوعات فوق دعوت می‌شود با ارسال چکیده آثار خود تا پایان روز ۲۰ آوریل ۲۰۱۸ به آدرس https://waset.org/apply/۲۰۱۹/۰۶/dubrovnik/ICHSPP?step=۲ در این کنفرانس شرکت نمایند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس https://waset.org/conference/۲۰۱۹/۰۶/dubrovnik/ICHSPP مراجعه گردد.