به دنبال یورش نظامیان صهیونیست به منطقه ای در شرق قدس اشغالی دهها تن از فلسطینی های ساکن این منطقه مجروح شدند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از النشره، در جریان حمله نظامیان صهیونیست به منطقه ابودیس واقع در شرق قدس اشغالی دهها تن از فلسطینی ها مجروح شدند.

نظامیان صهیونیست در جریان این یورش از گاز اشک آور و گلوله استفاده کردند که به دنبال آن تعداد زیادی از جوانان فلسطینی مصدوم شدند.

شایان ذکر است که نظامیان صهیونیست پیشتر نیز بازها به این منطقه یورش برده اند.