تحقیقات کمیسیون مستقل در مورد پرونده پرداخت رشوه جمهوری آذربایجان به برخی از اعضای شورای مجمع پارلمان اروپا، این اتهام را ثابت کرد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از دویچه وله، کمیسیون مستقل تحقیقات پیرامون پرونده پرداخت رشوه جمهوری آذربایجان به برخی از اعضای شورای مجمع پارلمان اروپا از طرف ۳ قاضی بررسی شده و در نتایج تحقیقات که شب گذشته انتشار یافت اعلام شده که جمهوری آذربایجان به اعضای مجمع پارلمانی اروپا رشوه پرداخت کرده است.

اعضای مجمع پارلمانی در حقیقت وظیفه داشته‌اند علیه رشوه و فساد مبارزه کنند اما برخی از آنها به وظایف خود عمل نکرده و رشوه دریافت کرده‌اند.

در مجمع پارلمانی شورای اروپا تمامی کشورهای اروپایی از جمله روسیه، ترکیه و آذربایجان نیز عضویت دارند.

یکی از وظایف این شورا نظارت بر پیمان حقوق بشر اروپا است و قضات دادگاه حقوق بشر اروپا و مامور حقوق بشر را انتخاب می‌کند و کشورهای عضو موظفند به گزارش‌های آن پاسخ دهند.