دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی معاونت علمی گفت: کمک به ارتقای امنیت ملی با استفاده از علوم و فناوری‌های شناختی در عرصه ملی و بین‌المللی یکی از اولویت‌های جدی این ستاد است.

به گزارش پرس شیعه به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، سید کمال خرازی اظهار کرد: با حمایت های ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی معاونت علمی بسیاری از تجهیزات و امکانات مورد نیاز طرح های تحقیقاتی و علمی این حوزه در کشور تامین شده است.

وی ادامه داد: در واقع کمک به ارتقای امنیت ملی با استفاده از علوم و فناوری های شناختی در عرصه ملی و بین المللی یکی از اولویت های جدی این ستاد است؛ چرا که توانمندی در تامین زیرساخت‌ها و ابزارهای مورد نیاز ارائه‌کنندگان خدمات شناختی یکی از الزامات موفقیت برنامه‌های توسعه و تعالی ارائه خدمات شناختی کشور است.

دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی معاونت علمی بیان کرد:  در این ستاد توسعه علمی با استانداردهای بین المللی و گسترش ارتباطات با پژوهشگران و دانشگاه های معتبر بین المللی به عنوان یک خط مشی مطرح است؛ بنابراین ستاد در تلاش است تا زمینه توسعه فناوری و خدمات شناختی، گسترش فعالیت بخش خصوصی، فعالیت درحوزه های بین بخشی ومیان رشته ای و نیز ارتقای رقابت مندی و ورود به بازارهای بین المللی را فراهم کند.