مردم بحرین درمناطق مختلف این کشور در پی صدور حکم اعدام علیه ۶ جوان بحرینی در دادگاه آل خلیفه دست به اعتراض و تظاهرات زدند.

به گزارش پرس شیعه، مردم بحرین در مناطق مختلف این کشور در پی صدور حکم اعدام علیه ۶ جوان بحرینی در دادگاه آل خلیفه دست به اعتراض و تظاهرات زدند.

هالی منطقه الدراز در اعتراض به صدور حکم اعدام علیه ۶ جوان بحرینی در دادگاه نظامی و به نشانه همبستگی به خانواده محکومان که از ساکنین الدراز اند،  اقدام به عصیان مدنی نموده و ضمن مسدود نمودن خیابانها، عدم آمد و شد در منطقه، بستن مغازه ها و تعطیلی هرگونه اقدام تجاری، با انتشار پیام هایی مجالس عروسی فرزندان خود را نیز که مقرر بوده در این هفته برگزار شود به تعویق انداختند.

علامه غریفی از علمای برجسته بحرین نیز منبر خود را که سالهاست در به صورت ثابت برگزار می نماید لغو کرده است