پسر عموی دیکتاتور سابق لیبی گفت که بشار اسد سوپاپ اطمینان عربستان است و سوریه قبل از بحران این کشور، باوجود برخی اشتباهات، کشوری قدرتمند بود.

به گزارش پرس شیعه به نقل از “روسیا الیوم” احمد قذاف الدم مسؤول سیاسی جبهه مبارزه ملی لیبی و مسؤول روابط مصر و لیبی ادعا کرد که گذاشتن نام بهار یا انقلاب یا امید آینده بر حوادثی که در کشورهای عربی رخ می دهد حماقت است و اوضاع این امت و عقب ماندگی های آن به انقلاب واقعی نیاز دارد و نه ویرانی هایی که در کشورهایی مثل عراق و لیبی رخ داد و دامن همۀ امت را گرفت.

وی که در برنامه “۹۰ دقیقه” در شبکه “المحور” شرکت کرده بود، افزود: سقوط بشار اسد باعث آشوب و ناامنی درعربستان خواهد شد و بعد از بشار هم مخالفان، حاکم سوریه نخواهند شد چون داعش قدرت را به دست می گیرد. اما باید پرسید چه کسی در حال ویران کردن سوریه است و قبلا هم عراق را نابود کرد؟

وی بهار عربی را بهار سیاه نامید و گفت: آن چه در لیبی رخ داد نه انقلاب است و نه بهار بلکه دنیای عرب به انقلاب واقعی نیاز دارد.