ده ها تن از بازداشت شدگان در زندانهای عربستان که اکثر آنان از منطقه شیعه نشین قطیف هستند، در صف اعدام قرار دارند.

به گزارش پرس شیعه؛ منابع حقوقی اعلام کردند که پرونده این افراد، در ۴ وضعیت قرار دارد:
۱- کسانیکه حکم اعدام آنها تأیید شده و پادشاه سعودی نیز با اعدام برخی از آنان موافقت کرده است. این افراد ۵ نفر هستند که ۲ نفر از آنان هنگام بازداشت ۱۷ ساله بودند و یکی هم ۱۵ ساله بود. ۴ نفر از این افراد از اهالی منطقه شیعه نشین قطیف هستند.
۲- کسانی که حکم اولیه اعدام آنها از سوی دادگاه کیفری صادر شده است. این افراد ۶ نفر هستند که یکی از آنان هنگام بازداشت ۱۸ ساله بود. همه این افراد به جز یک نفر که اردنی است، از اهالی منطقه شیعه نشین قطیف هستند.
۳- کسانی که دادستانی کل خواستار اعدام آنها شده و دادگاه کیفری درحال بررسی پروندۀ آنان است. این افراد ۱۵ نفر و همگی از اهالی منطقه شیعه نشین قطیف هستند. ۴ نفر از این افراد هنگام بازداشت ۱۹ ساله و ۲ نفر هم ۱۸ ساله بودند.
۴- کسانی که حکم اولیه اعدام آنها در مرحله فرجام خواهی رد شد، ولی دوباره حکم اعدام آنها صادر شده است و اکنون در انتظار نتیجه فرجام خواهی جدید هستند. ۲ نفر در چنین وضعیتی قرار دارند که یکی از آنان فلسطینی و دیگری سعودی است.
سازمان سعودی اروپایی حقوق بشر، اسامی این ۴ گروه از اعدامی عربستانی را منتشر کرد.