به تازگی ترجمه جدیدی از کتاب «انسان آکادمیک» پیربوردیو توسط پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم منتشر شده است.

به گزارش پرس شیعه، کتاب «انسان آکادمیک» نوشته پیربوردیو به تازگی توسط علیرضا کاویانی از زبان فرانسه به فارسی ترجمه شده است. این کتاب شامل پنج فصل است که هرفصل بخش های مختلفی دارد.

عناوین و سرفصل های این اثر عبارتست از: کتابی برای سوزندان؟، کارساختن و آثار آن، افراد تجربی و افراد معرفتی، فرارویی و تقابل دانشکده ها، گسست و پیوستگی، شایستگی علمی و شایستگی اجتماعی، فضای سرمایه و اشکال قدرت، ساختاری  فضای قدرت ها، استادان عادی و جذب هئیت علمی، زمان و قدرت، بدعت گذاران خاص، نزاع بین رقیبان، به روزرسانی، موقعیت ها و مواصع، دفاع از هئیت علمی و گسست از توازن، جایگزینی کارکردی، بحرات جانشینی، قطعیتی بی پایان، نظامی موقت، گسست در توازن، لحظه بحرانی، تضادی مشخص، هم زمانی، بحران به عنوان عامل توسعه دهنده، آرا و نظریه های منتشر شده  و توهم خودانگیختگی.

در کتاب «انسان آکادمیک» بوردیو تلاش کرده که در کنار مفاهیمی چون انسان اقتصادی، انسان سیاسی، انسان ارتباط جو، انسان اندیشه ورز و انسان فعال، مفهوم انسان آکادمیک را نیز به حوزه علوم انسانی اضافه نماید. در این اثر، وی حوزه آموزش و مسائل آن را به گونه ای نوآورانه به مسائل مهم اجتماعی پیوند می زند و بربازتولید سرمایه های فرهنگی و اجتماعی در حوزه آکادمیک و حتی تعامل این حوزه با سیاست می پردازد.

کتاب «انسان آکادمیک» نوشته پیربوردیو با ترجمه علیرضا کاویانی در ۴۵۰ صفحه با قیمت ۲۰ هزارتومان توسط انتشارات پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم و دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی منتشر شده است.