آمریکا بامداد شنبه قطعنامه پیشنهادی کویت در حمایت از ملت فلسطین را وتو کرد.

به گزارش پرس شیعه، آمریکا در ادامه حمایت های خود از رژیم صهیونیستی، بامداد شنبه قطعنامه پیشنهادی کویت در حمایت از ملت فلسطین را وتو کرد.

در همین حال، نماینده کویت پس از وتوی این قطعنامه توسط آمریکا گفت: «پیامی که این شورا امروز فرستاد این است که یک قدرت اشغالگر از قوانین بین المللی مستثنی شده است.»