پیشروی نیروهای عراقی به سوی مرکز شهر فلوجه همچنان ادامه دارد.

به گزارش پرس شیعه؛ این پیشروی از جنوب فلوجه آغاز شده است.
نیروهای عراقی طی روزهای اخیر شکستهای سنگینی را به گروه تروریستی داعش در جنوب فلوجه وارد کرده اند.

افراد عشایر نیز در این عملیات نیروهای عراقی را همراهی می کنند.