مرحوم حضرت آیت الله العظمی بهجت می فرمود: رضاخان پهلوی از علما خواست که فتوی دهند وجه و کفین مستثنی است و کشف آن دو مانعی ندارد و علما حاضر نشدند کشته شوند و این فتوی را امضا نکنند. در این گونه ابتلاءات بزرگ به خدا پناه می‌بریم.

به گزارش پرس شیعه؛ مرحوم حضرت آیت الله العظمی بهجت می فرمود: این باب بزرگی است که انسان عرفیات شرع و عناوین ثانویه را ملاحظه کند، و چنان نشود که از حقگویی او، مردم در باطل قرار گیرند. و جایی که مناسب نیست، نگوید ولو اصل مطلب حق باشد، به جهت وجود شرایط و مقتضیات وقت خودداری کند. شاید «اخوک دینک، فاحتط لدینک بما شئت» (دین تو برادر تو است، پس برای دین خود، به هر صورت که امکان پذیر است، احتیاط کن.) این گونه موارد را هم شامل شود.

رضاخان پهلوی از علما خواست که فتوی دهند «وجه و کفین» مستثنی است و کشف آن دو مانعی ندارد و علما حاضر نشدند کشته شوند و این فتوی را امضا نکنند. در این گونه ابتلاءات بزرگ به خدا پناه می‌بریم.

کتاب در محضر حضرت آیت ا…. العظمی بهجت – ص ۶۵
محمد حسین رخشاد