پادشاه بحرین قانونی را تصویب کرد که طبق آن بیش از ۷۰ هزار نفر در بحرین حق نامزد شدن برای مجلس را نخواهند داشت.

به گزارش پرس شیعه به نقل از اللولوءه، پادشاه بحرین قانونی را تصویب کرد که طبق آن بیش از ۷۰ هزار نفر در بحرین حق نامزد شدن برای مجلس را نخواهند داشت.

بر اساس این گزارش، پادشاه بحرین روز دوشنبه ۱۱ ژوئن قانونی را برای اجرا به امضا رساند که طبق آن اعضای جمعیت های سیاسی منحل شده حق نامزدی برای انتخابات مجلس این کشور را نخواهند نداشت.

طبق این قانون که لایحه آن در مجلس بحرین مطرح شده و روز دوشنبه به امضای پادشاه رسیده است اعضای ۳ جمعیت سیاسی منحل شده  یعنی الوفاق، وعد و امل  که بیش از ۷۰ هزار تن از شهروندان بحرین هستند در انتخابات مجلس اجازه نامزد شدن برای نمایندگی مجلس را نخواهند داشت.