کتاب «تربیت سکولار از دیدگاه صاحب نظران» به کوشش سیدنقی موسوی توسط سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی منتشر شد.

به گزارش پرس شیعه، کتاب «تربیت سکولار از دیدگاه صاحب نظران» با هدفِ تبیین و ارزیابی «سکولاریسم تربیتی» (و تربیت سکـولار)، در چهـار محـور (تبیین مفهـومی سـکولاریسـم تربیتـی، ویژگی ها و دلالت هـای تربیتـی سـکولاریسـم، ارزیابـی سـکولاریسـم تربیتـی و آینـده سکولاریسم تربیتی) نگاشته شده است.

با مطالعه کتاب پاسخ سوالات  زیر را دریافت خواهید کرد:

تعریف «سکولاریسم تربیتی» و «تربیت سکولار» چیست و عناصر مفهومی آن کدام است؟

مهمترین اصول و اهداف «سکولاریسم تربیتی» چیست؟

«سکولاریسم تربیتی» بر چه مبـانی (فلسفـی، دین‌شناختی، معرفت‌شناختی، ارزش‌شناختی و …) مبتنی است؟

نقاط مثبت و نقاط ضعف «سکولاریسم تربیتی» چیست؟

نسبتِ وضع موجود آموزش و پرورش در ایران با «تربیت سکولار» چیست؟

قدرت رقابت «تربیت دینی» در جهان با «تربیت سکولار» به چه میزانی است؟