اتاق بازرگانی انگلیس از تمایل شرکت های اقتصادی برای خروج این کشور از اتحادیه اروپا خبر داد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از رادیو آلمان، اتاق بازرگانی انگلیس پس از انجام پاره ای تحقیقات اعلام کرد که شمار شرکت های خواهان خروج از اتحادیه اروپا افزایش پیدا کرده است.

این در حالی است که اتاق بازرگانی انگلیس که یکی از دو سازمان مهم کارفرمایان انگلیس است اعلام کرد: بر اساس یک نظرسنجی ماه آوریل ۳۷ درصد اعضای این سازمان قصد دارند به همه پرسی ۲۳ ژوئن درباره ماندن انگلیس در اتحادیه اروپا جواب «نه» بدهند.

اتاق بازرگانی انگلیس متذکر شد که این رقم در نظرسنجی پیش که در ماه ژانویه انجام شد ۳۰ درصد بوده است.

سهم شرکت هایی که موافق ماندن انگلیس در اتحادیه اروپا هستند نیز از ۶۰ درصد به ۵۴ درصد کاهش پیدا کرده است.

انگلیس قرار است برای خروج یا ماندن در اتحادیه اروپا یک همه پرسی برگزار کند.