کتب درسی جغرافیای مدارس عربستان، بر مصری بودن جزایری که سیسی آنها را به سعودی‌ ها بخشید، تاکید دارد.

به گزارش پرس شیعه؛ تصویر منتشر شده از کتاب جغرافیای مدارس عربستان، نشان می دهد که دو جزیره تیران و صنافیر، متعلق به مصر بوده و ادعای “عربستانی” بودن آنها دروغی بیش نیست.
جدولی که در این کتاب جغرافیا آمده، بیانگر آن است که عربستان در دریای سرخ ۱۴۴ جزیره؛ و مصر هم ۲۶ جزیره دارد و صنافیر و تیران جزء جزایر مصری هستند.

سند جزایر مصر در کتاب درسی عربستان سعودی