کتاب «دانشگاه از منظر دانشجویان» نوشته سیدمهدی اعتمادی فرد توسط انتشارات پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی منتشر شد.

به گزارش شیعه پرس، کتاب «دانشگاه از منظر دانشجویان» پژوهشی درباب دانشگاه از منظر دانشجویان نوشته سیدمهدی اعتمادی فرد، عضو هئیت علمی دانشگاه تهران توسط انتشارات  پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی منتشر شد.

این کتاب شامل هفت بخش با عناوینی چون فضای اداری، فضای آموزشی، فضای پژوهشی، فضای فرهنگی، فضای مذهبی، فضای سیاسی و فضای مدیریتی است.

درمقدمه اثر آمده است: کتاب حاضر مشتمل برمیاحثی برآمده از یافته های تحقیقی با موضوع «فضای دانشگاه از منظر دانشجویان» است که در سال های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ انجام شده است.فصول مختلف کتاب ابعادی را دربرمی گیرد که نگرش دانشجویان در ارتباط با آن ها مورد بررسی قرارگرفته است. روش اصلی، مصاحبه های عمیق و گروهی و همراه با آن مشاهده های مفصل دربازه زمانی مکور بوده که با حضور در میدان صورت گرفته است.تمرکز و تاکید اصلی دراین کتاب برنگرش دانشجویان دانشگاه دولتی است که درشهر تهران واقع شده اند.

کتاب «دانشگاه از منظر دانشجویان» در ۲۸۸ صفحه با قیمت ۱۵ هزارتومان توسط انتشارات پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی منتشر شده است.

بیشتر بخوانید.....
اجرای طرح «آرامش بهاری» در ۲ هزار و ۲۰۰ بقعه و ۴۰ نقطه گردشگری