فلسطینی ها با حضور در میدانهای نوار غزه و حرکت به سمت دیوار حائل تظاهرات جمعه «وفاداری به مجروحان» را آغاز کردند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از اسپوتنیک، فلسطینی ها بعد از پایان نماز جمعه بنا به دعوت کمیته ملی تظاهرات بازگشت به میدان های نوار غزه آمده و به سمت دیوار حائل حرکت کردند.

این تظاهرات در واقع در راستای تظاهرات گسترده بازگشت است که در ماه مارس هم زمان با سالروز زمین با حضور میلیونها فلسطینی آغاز شد.

تظاهرات کنندگان فلسطینی قصد دارند ده ها بادبادک آتش زا را به سمت اراضی اشغالی هدایت کنند؛ بادبادکهایی که تاکنون با ایجاد آتش سوزی در زمین های کشاورزی صهیونیستها باعث وارد آوردن خسارتهای زیادی به آنها شده است.