کتاب “التکفیر؛ ضوابط الإسلام و تطبیقات المسلمین” (تکفیر؛ ضوابط اسلام و عملکرد مسلمانان) اثر حجت الاسلام والمسلمین اکرم برکات معاون فرهنگی حزب الله لبنان، منتشر شد.

به گزارش پرس شیعه، کتاب “التکفیر” یکی از کتابهایی است که با موضوع تکفیر نوشته شده و تفاوت میان ضوابط اسلام درباره تکفیر و عملکرد مسلمانان را بیان می کند.

مؤلف در این کتاب به منابع شیعه و اهل سنت استناد کرده و در این زمینه از منابع حدیثی، تفسیری، کلامی، فلسفی، فقهی، اصولی و تاریخی بهره برده است و از لحاظ روش تحقیق نیز به یک روش بسنده نکرده و از روش های مختلف تحقیق مانند توصیفی ـ تحلیلی، استقرائی، عقلی و نقلی استفاده کرده است.

کتاب تکفیر از سه فصل تشکیل شده که عبارتند از:

فصل اول: معنای اسلام و ایمان و شرایط تحقق آنها.
فصل دوم: معنای کفر و موجبات و شرایط تحقق آن در کتاب و سنت.
فصل سوم: عملکرد مسلمانان در زمینه تکفیر در عمل و عقیده.

مؤلف در این کتاب پس از بیان معنای ایمان و کفر و شرایط تحقق آنها و نگاهی به عملکرد مسلمانان در زمینه تکفیر، اشتباه عملکرد برخی مسلمانان را در زمینه تکفیر دیگران روشن می کند و در پایان به این نتیجه می رسد که: ارتکاب گناه توسط مسلمانان و داشتن اعتقادات ناصحیح و ناصواب امری است که الزاما تکفیر را به دنبال ندارد و این گونه نیست هر کردار نادرستی مانند گناه کبیره یا ترک نماز موجب تکفیر شود و به همین ترتیب هر عقیده باطلی نیز نمی تواند مستلزم کفر باشد مگر آنکه ضوابط کفر بر آن صدق کند.