نماینده شورایعالی انقلاب فرهنگی در شورای فرهنگی اجتماعی زنان هدف انقلاب اسلامی در رابطه با بانوان را حفظ کرامت زن و ایجاد خانواده ای مستحکم برشمرد.

به گزارش پرس شیعه، کبری خزعلی با حضور در استودیو پخش برنامه «حجره» رادیو گفت وگو ۴۰ سالگی انقلاب را پایان یک دوره تکاملی دانست و افزود: «انقلاب در این زمان باید نشان دهد با رفع موانع به شکوفایی رسیده و دنیا را به اعجاب وا داشته است.»

وی با اشاره به وعده حضرت امام(ره) مبنی بر جنبش عدالت خواه جهان توسط انقلاب اسلامی اظهار کرد: «انقلاب به زودی با حفظ تقوا و تعهد این امانت را به دست رهبری ولی عصر-عج- خواهد رساند.»

خزعلی گفت: «زن در انقلاب باید در عالی ترین سطوح و بهترین خدمت گذار در جامعه حاضر باشد؛ بنابراین باید کارآمدی نظام را در این عرصه سنجید.»

وی با این ادعا که انقلاب در عرصه زنان گام های بلندی به سوی موفقیت برداشته است، اظهار کرد: «گاه مصوبات خوبی تصویب شده است ولی کرامت زنان در حوزه اجرا و نظارت بر اجرا دارای ضعف هایی است.»

خزعلی اضافه کرد: «وجود ساختارها و قوانین باید از حضور فردی و خانوادگی و نیز اجتماعی زنان حفاظت کند و فعالیت زنان را در عرصه های مختلف حمایت و تسهیل کننده باشد.»

نماینده شورایعالی انقلاب فرهنگی در شورای فرهنگی اجتماعی زنان در ادامه مصاحبه با رادیو گفت وگو بر لزوم ایجاد یک بانک اطلاعات و مراکز رصد در حوزه زنان تاکید کرد و گفت: «بنیادهای مختلف باید از زن و خانواده و نیازهای زنان حمایت کنند و نظام در این حوزه دستاورهای خوبی داشته است.»