کتاب سیر استکمالی، نفس انسان در قوس صعود تالیف سیدرضا جلالی کوهی خیلی از سوی انتشارات سینا (حکمت سینا) منتشر شده است.

به گزارش پرس شیعه،  در محدوده وجودی انسان است که حرکت استکمالی از مرتبه صرف القوّه به تامّ الفعلیه یعنی نیل به مقام انسان کامل و مقام «او أدنی» و … میسر می‌گردد.

چون مشیت الهی و قضای ربّانی به ایجاد عالم تعلق گرفت، فساض علی الاطلاق، دایره وجود عالم امکان را به صورت دو قوس نزول و صعود تحقّق بخشید. .. اگر صعودی پس از نزول موجودات نمی‌بود، وجود انزال مراتب هستی یعنی مادّه اولی که اولین نقطه اغاز سیر استکمالی موجودات است در قوه می‌ماند و در نتیجه هیچ‌یک از موجودات به فعلیت نمی‌رسیدند. حال آنکه انقطاع فیض و صدور لغو و عبث از مبدأ حکیمی که دائم‌الفیض و دائم‌الفضل است محال و ممتنع است. … و اما انسان، و در محدوده وجودی انسان است که حرکت استکمالی از مرتبه صرف القوّه به تامّ الفعلیه یعنی نیل به مقام انسان کامل و مقام «او أدنی» و … میسر می‌گردد.

کتاب سیر استکمالی، نفس انسان در قوس صعود تالیف سیدرضا جلالی کوهی خیلی از سوی انتشارات سینا (حکمت سینا) در ۲۸۰ صفحه به قمیت ۳۹ هزار تومان منتشر شده است.