یکی از شیوخ عشیره شمر در استان صلاح الدین عراق بر ضرورت تجهیز عشایر از سوی بغداد برای دفاع از خودشان ضد داعش تاکید کرد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از روسیاالیوم، شیخ سعد الشمری یکی از شیوخ عشیره شمر در استان صلاح الدین بر ضروت تجهیز عشایر از سوی دولت عراق برای دفاع از خودشان در برابر داعش تاکید کرد.

الشمری گفت: داعش به طور متوالی عشیره شمر را به خاطر نقشی که در جنگ ضد آن داشته و آنرا هنگامی که مناطقی از عراق را در اشغال داشت؛ نپذیرفتند، هدف قرار می دهد. داعشی های بازمانده در صلاح الدین و دیگر مناطق ما را هدف قرار می دهند.

وی افزود: دولت عراق باید ما را تجهیز و از مناطق ما حمایت نظامی به عمل آورد تا ما بتوانیم برای ممانعت از بازگشت یا هر تحرک جدید داعش همکاری کنیم. ربایشی که اخیر انجام شد، نباید تکرار شود.