شورای سیاست خارجی آمریکا در تحلیلی به جنگ سرد خاورمیانه اشاره کرده و مینویسد که این شرایط موجب کمرنگ شدن قدرت آمریکایی ها در منطقه به خاطر نفوذ ایران شده است.

به گزارش پرس شیعه؛ اندیشکده آمریکایی شورای سیاست خارجی آمریکا در یادداشتی به تحلیل مواضع ایران و عربستان و رقابت این دو کشور خاورمیانه می پردازد و می نویسد: قدرت ایران در منطقه موجب کاهش نفوذ آمریکا شده است.

به اعتقاد نویسنده این یادداشت بسیاری از بازی های منطقه خاورمیانه بین دو مهره ایران و عربستان می چرخد و تحولات این منطقه عامل اصلی جدایی دو کشور است.

در این یادداشت این بازی ها با عنوان «جنگ سرد خاورمیانه» یاد می شود که از سال ۲۰۰۳ با اشغال عراق توسط آمریکا شروع شده است و تا زمان حال ادامه دارد.

موسسه تحقیقاتی آمریکایی در ادامه می نویسد: در ماه های اخیر جنگ یمن نقطه اوج قدرت نمایی دو کشور عربستان و ایران بوده است ولی شاهد آن بودیم که در این میان قدرت ایران باعث شده آمریکا منافع خود را در منطقه از دست بدهد.

به عقیده نویسندگان این یادداشت ایران در سالهای اخیر به طور قابل توجهی در کشورهای همسایه نفوذ و قدرت سخت و نرم دارد که موجب انزوای آمریکا در این کشورها شده است.

نویسنده ادعا می کند موضع ضعیف آمریکا در سوریه باعث شده ایران در سوریه نفوذ کرده و به اصطلاح این کشور را اشغال کند!
شورای سیاست خارجی آمریکا در تحلیلی به جنگ سرد خاورمیانه اشاره کرده و مینویسد که این شرایط موجب کمرنگ شدن قدرت آمریکایی ها در منطقه به خاطر نفوذ ایران شده است.

به گزارش پرس شیعه؛ اندیشکده آمریکایی شورای سیاست خارجی آمریکا در یادداشتی به تحلیل مواضع ایران و عربستان و رقابت این دو کشور خاورمیانه می پردازد و می نویسد: قدرت ایران در منطقه موجب کاهش نفوذ آمریکا شده است.

به اعتقاد نویسنده این یادداشت بسیاری از بازی های منطقه خاورمیانه بین دو مهره ایران و عربستان می چرخد و تحولات این منطقه عامل اصلی جدایی دو کشور است.

در این یادداشت این بازی ها با عنوان «جنگ سرد خاورمیانه» یاد می شود که از سال ۲۰۰۳ با اشغال عراق توسط آمریکا شروع شده است و تا زمان حال ادامه دارد.

موسسه تحقیقاتی آمریکایی در ادامه می نویسد: در ماه های اخیر جنگ یمن نقطه اوج قدرت نمایی دو کشور عربستان و ایران بوده است ولی شاهد آن بودیم که در این میان قدرت ایران باعث شده آمریکا منافع خود را در منطقه از دست بدهد.

به عقیده نویسندگان این یادداشت ایران در سالهای اخیر به طور قابل توجهی در کشورهای همسایه نفوذ و قدرت سخت و نرم دارد که موجب انزوای آمریکا در این کشورها شده است.

نویسنده ادعا می کند موضع ضعیف آمریکا در سوریه باعث شده ایران در سوریه نفوذ کرده و به اصطلاح این کشور را اشغال کند!