یکی از روحانیان اهل تسنن پاکستان با محکومیت کشتار شیعیان در این کشور، تأکید کرد که تکفیری ها و وهابی ها درصدد از بین بردن وحدت اسلامی هستند.

به گزارش پرس شیعه؛ پیر معصوم حسین نقوی رییس جمعیت علمای نیازی پاکستان، کشتار شیعیان به ویژه خرم ذکی عضو فعال جامعه مدنی را به شدت محکوم کرد و به خانواده آنان تسلیت گفت.

وی با بیان این که کشتار شیعیان به دست تکفیری ھا و وھابی ھای تندرو نباید یک جنگ مذھبی بین شیعه و سنی تلقی شود، اظھار داشت: در پاکستان اختلاف شیعه و سنی وجود ندارد، این گروہ ھای تکفیری تروریستی هستند که با حمایت مالی برخی کشورھای عربی خصوصا عربستان سعودی به برادرکشی در کشور روی آورده اند.

این روحانی اهل تسنن، مردم پاکستان را برای مقابله به اقدامات تروریستی تکفیری ھا فراخواند و گفت: آدم کشی، انفجار و سربریدن از سوی تکفیری ھا چھرہ اسلام را در جھان مخدوش کردہ است.

وی ژنرال ضیاء الدین دیکتاتور سابق پاکستان را بنیانگذار شیعه کُشی در پاکستان خواند و تأکید کرد که تکفیری ها از جنس صهینیسم هستند و هر دو به آدم کُشی می پردازند.