دبیر شورای راهبردی حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان از تصویب پیش نویس اساسنامه جدید حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان خبر داد.

به گزارش پرس شیعه؛ حجت الاسلام محمد هادی نظیری گفت: پیش نویس اساسنامه جدید حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان در نشست شورای راهبردی تصویب شد و برای تایید نهایی به شورای سیاستگذاری حوزه ارسال می شود.

وی افزود: در اساسنامه جدید که در نشست شورای راهبردی حوزه تصویب شد ، موضوعاتی مانند ساختار جدید و شرح وظایف آن شامل هیئت امناء، شورای سیاستگذاری ، مدیر حوزه همچنین نحوه ایجاد و فعالیت و تعلیق مراکز حوزه در دانشگاه های کشور تصویب شد.

دبیر شورای راهبردی حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان با تاکید بر اینکه این اساسنامه برای تایید نهایی به هیات امناء حوزه ارسال می شود افزود: در اساسنامه جدید ، نحوه تاسیس و فعالیت سازمان های معرفت جویان و دانش آموختگان حوزه ، همچنین فعالیت گروههای جهاد علمی و فرهنگی و هسته های تربیتی نیز مورد تاکید قرار گرفته است.

وی گفت : در صورت تصویب نهایی اساسنامه جدید ، شاهد تحولی عمیق و گسترده در فعالیتهای آموزشی ، تبلیغی ، بصیرتی و توسعه بیشتر فعالیتهای حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان در مراکز آموزش عالی خواهیم بود.

براساس این گزارش ، هفدهمین نشست شورای راهبردی حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان هفته گذشته به مدت ۲ روز در مشهد مقدس برگزار شد که تصویب اساسنامه جدید مهمترین دستور کار این نشست بوده است.