مدیر مسؤول روزنامه کیهان گفت: امروز نفوذی ها را باید در میان کسانی جست و جو کرد که دیدگاه های دشمنان را در پوشش خودی مطرح می کنند و تابلوی خودی دارد اما خودی نیست.

به گزارش پرس شیعه؛ حسین شریعتمداری، مدیر مسؤول روزنامه کیهان، عصر امروز در همایش دیدبان نفوذ که در مدرسه علمیه معصومیه قم برگزار شد، اظهار داشت: خداوند را شاکر هستیم که عزیزانی مانند مرحوم مطلبی در حوزه های علمیه حضور دارند که همه وجود خود را مانند شمع فدا می کنند تا به جامعه روشنایی ببخشند.

وی با بیان این که نفوذ به دو صورت تخریب و تأثیر در افکار مردم دنبال می شود، خاطرنشان کرد: نفوذ از طریق تخریب مانند انفجار و ترور است و اگر چه که مؤثر است ولی نقش اصلی را بازی نمی کند و نفوذ از این دست تا پایان فعالیت شناخته نمی شود.

شریعتمداری نفوذ از طریق تأثیر در افکار مردم را اصلی ترین نوع نفوذ دانست و افزود: در این نوع نفوذ سعی می شود که تفکرات مخاطبان را تحت تأثیر قرار دهد تا دشمن را تشخیص ندهد و از ارزش های خود کوتاه بیاید.

وی با بیان این که عوامل نفوذ دشمن را در پوشش خودی بزک می کنند، اظهار داشت: مثلا آمریکا را بزک می کنند و مانند یک آرمان شهر به مردم نشان می دهند که انها را باید از لحن قول آنها شناخت و منظور از لحن قول این است که از فحوای کلام شان باید تشخیص داد که این حرف، حرف خودی است یا دشمن.

مدیر مسؤول روزنامه کیهان با بیان این که نفوذی ها را نمی توان به این راحتی شناخت، افزود: امروز نفوذی ها را باید در میان کسانی جست و جو کرد که دیدگاه های دشمنان را در پوشش خودی مطرح می کنند و تابلوی خودی دارد اما خودی نیست.

وی با بیان اینکه نمونه بارز نفوذی مثال قاضی شریح در دار الحکومه ابن زیاد است، گفت: در جریان دستگیری هانی قاضی شریح که قاضی دوران حکومت حضرت علی(ع) بود و به این واسطه در میان مردم اعتبار داشت با دروغ مردم را از تصمیم شان منصرف کرد؛ ما امروز باید افرادی مانند قاضی شریح را بشناسیم.