پاپ فرانسیس اذعان کرد که اگر زن مسلمان بخواهد حجاب را برگزیند، باید حق چنین انتخابی را داشته باشد، همانگونه که یک مسیحی می‌تواند صلیب بر گردن خود داشته باشد.

به گزارش پرس شیعه؛ پاپ فرانسیس، رهبر مسیحیان کاتولیک جهان، در گفت‌وگو با روزنامه کاتولیک فرانسه در مورد بحران مهاجرت و توانایی مسیحیان و مسلمانان برای زندگی صلح‌آمیز در کنار هم گفت: امروزه ادغام مسلمانان و مسیحیان به دلیل میزان پایین زاد و ولد در اروپا مهم‌تر از گذشته است.

پاپ فرانسیس هرگونه ارتباط بین اسلام و افراطی‌گری در اروپا را رد کرده و رفتار کشورهای اروپایی با مهاجران مسلمان را در منزوی نگه داشتن آنها محکوم کرد.

وی گفت: اگر زن مسلمان بخواهد حجاب را برگزیند، باید حق چنین انتخابی را داشته باشد، همانگونه که یک مسیحی می‌تواند صلیب بر گردن خود داشته باشد.

پاپ تاکید کرد: مردم باید آزادی اظهار دین خود در قلب فرهنگ خود را داشته باشند و نباید مورد تبعیض قرار بگیرند.

وی اظهار کرد: درست است که بشارت ظهور و پیروزی نهایی، در مکتب اسلام وجود دارد اما در انجیل نیز چنین ایده‌ای قابل تشریح است.