وزیر امور خارجه لبنان اعلام کرد که طرح ایجاد جنگ در سوریه اکنون یک طرح شکست خورده است، زیرا با واقعیت مردم منطبق نبوده است.

به گزارش پرس شیعه به نقل از تاس، «جبران باسیل» وزیر امور خارجه لبنان اظهار داشت که جنگ نظامی در سوریه رو به پایان است اما درگیری های ایدئولوژیک در این سرزمین ادامه خواهد یافت.

باسیل گفت: اکنون جبهه های درگیری در سوریه وجود دارد تا به طور عمدی وضعیت در این کشور را بی ثبات کند. جنگ بزرگ در حال پایان است، به خصوص اگر درگیری ها در ادلب به پایان برسد.

وی افزود:  اما این بدان معنا نیست که تروریسم در سوریه که تحت حفاظت برخی از کشورها و برخی نیروها که از افراط گرایی، تروریسم و جنبش های اسلامی به عنوان راهی برای گسترش افراط گرایی و بی نظمی استفاده می کنند، از بین رفته است. و به همین دلیل، این پایان یک پایان ایدئولوژیک نیست، بلکه درگیری در بیشتر مناطق سوریه پایان می یابد.

وزیر امور خارجه لبنان تاکید کرد که البته طرح جنگ در سوریه شکست خورده است، همانطور که در سال ۲۰۰۶ در لبنان نیز این طرح شکست خورد. در حال حاضر در سوریه نیز این طرح شکست خورده است و هر جا که شما قوانینی یا راه حل هایی را اعمال می کنید که با واقعیت مردم و منطقه مطابقت نداشته باشد، موفق نخواهید شد.