وزارت امنیت داخلی رژیم صهیونیستی با انتشار کتابی جدید، اعراب را انسانهای عقب افتاده توصیف کرد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از رأی الیوم، این کتاب با هماهنگی وزارت امنیت داخلی رژیم صهیونیستی به قلم “ارنون ساویر” استاد بخش جغرافیا در دانشگاه حیفا نوشته شده است.
در این کتاب آمده است: درحالیکه نفت باید عامل پیشرفت و شکوفایی باشد، به نفرین تبدیل شده است، زیرا مانع خود اتکایی و نوآوری و پیشرفت اعراب شده است، و آنها از درآمدهای نفتی سلاح‌هایی را می خرند که فقط انبار شده و از آنها استفاده نمی‌شود.
وی همچنین با ادعای برتری صهیونیستها بر اعراب، مدعی می شود که این رژیم جزیره ثبات و پیشرفت صنعتی و فن آوری است.
ساویر با بیان اینکه هیچ شریکی در جهان عرب برای فرایند سازش سیاسی وجود ندارد، تأکید می کند که اسرائیل برای باقیماندن باید همچنان شمشیر خود را دروضعیت آماده نگه دارد.