نخست وزیر کرواسی در گفتگویی مهمترین گزینه برای تحقق اهداف اروپایی را اعتماد به اصول و برنامه های تعیین شده آن عنوان کرد.

به گزارش پرس شیعه، «آندره پلنکویچ» نخست وزیر کرواسی در گفتگو با روزنامه آلمانی دی ولت درباره چشم اندازهای آتی اتحادیه اروپا اظهار داشت: زمانی پروژه ها و برنامه های از پیش تعیین شده اروپا می تواند در مسیر تحقق قرار گیرد که به واسطه گفتگو سطح همکاری میان کشورهای اروپایی افزایش پیدا کند.

وی افزود: اروپای امروز بعضا درگیر عوامفریبی احزاب راست و چپ است. کشورهای اروپایی باید از قابلیت کنترل احزاب استفاده کرده و آنها را به میانه بودن تشویق کرده و سوق دهند.

نخست وزیر کرواسی در خصوص انتخابات آتی اروپا خاطرنشان کرد: باید به این نکته توجه داشت که احزاب مردمی نقش مهمی در انتخابات پارلمانی ۲۰۱۹ اروپا ایفا خواهند کرد.

پلنکویچ در ادامه گفت: یکی از راههایی که می توان به تحقق اهداف و چشم اندازهای اروپا سرعت بخشید، اعتماد به سیاست های جاری و سیاست های تعیین شده است. اعتماد کشورهای اروپایی به برنامه ریزی های اروپا نقش موتور محرکه را برای اروپا خواهد داشت.