مفتی وهابی و عضو هیئت علمای بزرگ عربستان سعودی در فتوایی اعلام کرد که عبارت رمضان کریم هیچ اصل و مبنایی ندارد.

به گزارش پرس شیعه؛ صالح بن فوزان الفوزان در پاسخ به سوالی که آیا گفتن عبارت”رمضان کریم”، با توجه به این که کریم اسم خداوند است، جایز است؟ گفت: هیچ اصلی برای عبارت رمضان کریم وجود نداشته و جایز نیست استفاده شود.

فتوای این مفتی وهابی بیانگر آن است که عبارت “رمضان کریم” بدعت بوده و استفاده از آن جایز نیست!

این شیخ وهابی در ادامه گفت: عبارت های “رمضان مبارک، رمضان شریف و رمضان عظیم” از اوصاف رمضان می باشد که در حدیث آمده است و می توان از آن استفاده کرد.

خاطرنشان می شود که به استناد احادیث شیعه و سنی، رمضان از اسامی خداوند تبارک و تعالی است و در نگاهی واقع بینانه تفاوتی بین کریم، مبارک و عظیم نیست زیرا جملگی آنها دال بر بزرگی و عظمت پروردگاری است که این ماه راه مزین به نام خود کرده است.