جریان وفای اسلامی بحرین از بازگشت مجدد نیروهای ژاندارمری اردن برای شکنجه زندانیان بحرین خبر داد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از منامه پست، نیروهای اردنی، ضمن شکنجه تعدادی از زندانیان بحرینی، سر عده از از آنها را تراشیده اند و بعضی را نیز مورد آزار و اذیت جنسی قرار داده اند.
جریان “وفای اسلامی بحرین” فاش کرد که ادارۀ اجرایی نیروهای ژاندارمری اردن با اختیارات وسیع تر برای سرکوب و شکنجۀ زندانیان سیاسی به زندان “جو”، در بحرین، بازگشته اند.
این نیروها ماه مارس گذشته در حملۀ خشونت آمیز خود به زندانیان سیاسی، تعداد زیادی از آنها را مجروح کردند و تعدادی از زندانیان نیز به بهانۀ ایجاد آشوب و تحریک علیه ژاندارم های اردنی محاکمه شدند.