یکی از شاگردان علامه طباطبایی می گوید: باری، استاد ما نسبت به استاد خود مرحوم قاضی علاقه و شیفتگی فراوانی داشت و حقّا در مقابل او خود را کوچک می‌دید.

به گزارش پرس شیعه، یکی از شاگردان علامه طباطبایی می گوید: باری، استاد ما نسبت به استاد خود مرحوم قاضی علاقه و شیفتگی فراوانی داشت و حقّا در مقابل او خود را کوچک می‌دید؛ و در چهره مرحوم قاضی یک دنیا عظمت و اُبهت و اسرار و توحید و ملکات و مقامات می‌جست.

من یک روز به ایشان ]یعنی علامه طباطبایی[ عطر تعارف کردم، ایشان عطر را به دست گرفته و تاملی کردند و گفتند: دو سال است که استاد ما مرحوم قاضی رحلت کرده‌اند؛ و من تا به حال عطر نزده‌ام! و تا همین زمان اخیر نیز هر وقت بنده به ایشان عطری داده‌ام؛ در آن را می‌بستند و در جیبشان می‌گذاردند و من ندیدم که ایشان استعمال عطر کنند، با اینکه از زمان رحلت استادشان سی‌وشش سال است که می‌گذرد….

کتاب اسوه عارفان – ص ۷۴