علمای بحرین بار دیگر مخالفت قاطعانه خود را با هر گونه تسلط و قیمومیت رسمی رژیم آل خلیفه بر مساجد، حسینیه ها و حوزه های علمیه تحت هر اسم و هر عنوان، اعلام کردند.

به گزارش پرس شیعه؛ علمای بحرین مخالفت خود را با هرگونه تسلط بر مساجد، حسینیه ها و حوزه های علمیه تحت هر عنوانی اعلام کردند.

علمای بزرگ بحرین در بیانیه ای با هر گونه تسلط و قیمومیت رسمی دستگاه حاکمیت بر مساجد، حسینیه ها و حوزه های علمیه در این کشور به شدت مخالفت کردند.

علمای بحرین در این بیانیه اعلام کردند: خارج شدن از این روند به منزله عبور از بدیهیات مذهب و ویژگی های آن است؛ مساله ای که مسئولیت دینی و تاریخی بزرگی بر عهده ما قرار می‌دهد.

امضا کنندگان بیانیه که «شیخ عیسى قاسم»، «سید عبدالله الغریفی»، «شیخ عبدالحسین الستری» و «شیخ محمد صالح الربیعی» بودند، اعلام کردند: تاکید آنها بر این اصل اعتقادی با هدف، قطع ارتباط با حاکمیت وبحرانی کردن روابط با دولت نیست بلکه مسئولیت شرعی است که ما را بر آن می‌دارد تا اهداف نهادهای دینی را به دور از هر گونه تاثیر و تاثرات تحمیلی بر اساس طبع و مزاج رژیم ها و گرایش های سیاسی، حفظ و پاسداری کنیم.

آنها در این بیانیه تاکید کردند: در اینجا لازم است تاکید کنیم که مهمترین مسئولیت های دینی ما، این است که با همه طرح های فتنه و اختلاف افکنی و تجزیه طلبی مقابله وهمچنین با هر گونه گرایش به سمت خشونت، افراط گرایی و فرقه گرایی مخالفت کنیم و درباره امنیت وطن و ثبات آن، امانتدار و امین باشیم.

علمای بحرین در پایان بیانیه خود تاکید کردند: آنها این سخن ها را به خاطر مزایده ها و زد و بندهای سیاسی نمی گویند بلکه اعتقاد شرعی ما این است که ما را بر آن می دارد که از اهداف این رسالت و شریعت، و منافع ملت و وطن پاسداری کنیم.